Savjeti za pomoć

Prije nego što kontaktirate naš servisni centar molimo vas da pokušate riješiti vaš problem pomoću sljedećih savjeta:

- Provjerite ima li napajanja u utičnici, provjerite kućne osigurače.
 
- Provjerite je li hladnjak uključen pomoću tipke na upravljačkoj jedinici.
 
- Prema potrebi kontaktirajte servisni centar.

- Ako vrata nisu dobro zatvorena, prodorom vlažnog zraka iz vanjskog prostora počinje se stvarati kondenzacija. Stoga se voda počinje nakupljati i može curiti iz hladnjaka.
 
- Pazite da su vrata pravilno zatvorena i da ih ništa ne ometa, npr. police ili boce. Provjerite jesu li vrata dobro montirana, ukoliko nisu dobro montirana ili ako gumena brtva nije dobro postavljena može doći do prodora zraka i stvaranje kondenzacije.
 
- Redovito čistite i provjeravajte je li gumena brtva pravilno postavljena na vrata.

- Sustav hlađenja bazira se na radu kompresa i unutrašnjeg ventilatora. Razina buke ovisi o instalaciji, pravilnoj uporabi i načinu rada. Nakon pokretanja kompresora, radna buka ili protok rashladnog sredstva može stvarati buku nekoliko sati. To nije znak kvara i ne utječe na životni vijek rashladnog uređaja.
 
- Buka hladnjaka može se povremeno povećati zbog većeg opterećenja rashladnog sustava kada se vrata često otvaraju ili ako su otvorena dulje vrijeme, kada se skladišti veća količina boca. Zujanje je sasvim normalno. Napomena: svi hladnjaci proizvode neku vrstu buke, naši hladnjaci konstruirani su tako da se razina buke svede na najmanju moguću mjeru.
 
- Ukoliko hladnjak nije postavljen na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu, ili ako sve nogice nisu pravilno postavljene može doći do vibracija tijekom rada kompresora i pojave zujanja i buke. Provjerite stabilnost hladnjaka.
 
- Ukoliko primijetite neuobičajenu buku unutar hladnjaka, provjerite je li unutrašnji ventilator blokiran ( zbog boca). Ukoliko ventilator nije blokiran, a neubičajena buka se konstantno pojavljuje kontaktirajte servisni centar.

- Ukoliko imate hladnjak s dvije komore, razlika između gornje i donje temperature mora biti između 4°C - 6°C.
 
- Postavite temperature na vrijednosti npr. 10°C gornja komora i 16°C donja komora.
 
- Ako vaš hladnjak ima jednu komoru, i ako ste podesili temperaturu hladnjaka s dvije komore prema uputama, a hladnjak i dalje ne može postići zadanu temperaturu privremeno ga isključite. Ponovno ga uključite nakon 10 minuta i ako se problem ponovno pojavi kontaktirajte servisni centar.
 
- Provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.

wine cooler repair service